Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2012-05-15

 

Zamawiający

Gmina Gościno

Nr post.: B/PLACE ZABAW/2012

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:  „Budowa placów zabaw w miejscowości Gościno i Wartkowo”,  realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013

wybrano ofertę Nr 2, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia złożoną przez:

Pani Jadwigi Oziębło – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS J. Oziębło
ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław
Oferta uzyskała 100 pkt

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

I.  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:
Pan Rafał Kaźmierczak - „Magiczna Tęcza”, Popowo Toruńskie
ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysomice
Oferta uzyskała 70,12 pkt

Oferta nr 3:
Pan Józef Kozłowski – Tychowo 16, 76-100 Sławno
Oferta uzyskała 86,16 pkt

Oferta nr 4:
Pani Beata Przepióra - HYDRO- WIELKOPOLSKA B. Przepióra Place zabaw
ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina
Oferta uzyskała 83,51 pkt

Oferta nr 5:
Pan Sławomir Chmieliński - NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Grom 36,12-130 Pasym
Oferta uzyskała 96,00 pkt

WYKONAWCY WYKLUCZENI ORAZ OFERTY ODRZUCONE

Oferta nr 6:
Pana Daniela Gacek - „MAGIC GARDEN”
, ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość

Oferta nr 6  w oparciu o treść przepisów art. 24 ust.4 w zw. z art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona, ponieważ Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, a zatem podlegał wykluczeniu.

Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 6

Zamawiający, Gmina Gościno, wymagał między innymi aby wykonawca dołączył do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 złotych (zapis pkt VI 1.4. SIWZ) oraz dołączył do oferty certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176 na wyspecyfikowane w treści SIWZ urządzenia zabawowe. Pismem z dnia 8 maja 2012 roku Zamawiający wezwał Wykonawcę – Pana Daniela Gacek do dostarczenia dokumentu, który potwierdzi, że złożona przez niego polisa została opłacona oraz wezwał do  dostarczenia następujących dokumentów: certyfikatów zgodności z normą PN-EN 1176 na urządzenia zabawowe: zestaw wieżowy (według opisu w załączniku nr 1A), huśtawka pojedyncza, drabinka dwustronna. Wyznaczając Wykonawcy termin do dostarczenia ww. dokumentów na dzień 11 maja 2012 roku na godzinę 12.00. Pan Daniel Gacek ww. dokumentów w wyznaczonym terminie nie złożył.

Mając na uwadze treść art. 24 ust. 2 pkt 4 Zamawiający wykluczył ww. Wykonawcę, a w związku z treścią art. 24 ust. 4 przedmiotową ofertę odrzucił.

II.  Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki