Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno: B/FOTORADAR/2012 - Numer ogłoszenia: 105277 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

a) w dniu 11-05-2012 r. w BZP pod numerem ogłoszenia 105277 - 2012

b) w dniu 16-05-2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Numer ogłoszenia: 108381 - 2012
c) w dniu 11-05-2012 r. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.goscino.com.plGościno: B/FOTORADAR/2012

Numer ogłoszenia: 105277 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gościno , ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, faks 094 3513378.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: B/FOTORADAR/2012

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, nowego urządzenia automatycznie rejestrującego wykroczenia drogowe (fotoradar) wraz z masztem i oprogramowaniem.
Przedmiotem zamówienia objęty jest również montaż dostarczonego urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

I.  Warunki techniczne urządzenia:

1. Zakres pomiarowy urządzenia od 20 do 250 km/h.

2. Zakres temperatury pracy: od -10 ºC do + 60 ºC.

3. Urządzenie musi posiadać własne niezależne zasilanie akumulatorowe i zasilanie sieciowe 230 V oraz możliwość ustawienia urządzenia samodzielnie po wyjęciu z masztu.

4. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz dotykowy i połączenie wifi, umożliwiające przeglądanie zdjęć w miejscu pomiaru.

5. Urządzenie powinno zapewnić pomiar z rozróżnieniem pojazdów osobowych i ciężarowych tzn. możliwość ustawienia dwóch niezależnych limitów prędkości dla samochodów osobowych i ciężarowych.

6. Możliwość prowadzenia pomiaru z rozróżnieniem kierunku ruchu pojazdów, tj. pojazdów odjeżdżające / przyjeżdżające.

7. Możliwość jednoczesnego pomiaru w obydwu kierunkach jazdy: pojazdy odjeżdżające i przyjeżdżające.

8. Urządzenie powinno automatycznie rejestrować wykroczenia wykonaniem zdjęcia po przekroczeniu zadanego limitu prędkości:
- przestawianie limitu prędkości ze skokiem 1 km/h
- możliwość ustawiania limitu prędkości oddzielnie dla pojazdów osobowych i ciężarowych.

9. Pamięć urządzenia powinna umożliwiać automatyczną rejestrację minimum 20.000 zdjęć.

10. Rejestracja wykroczeń- zdjęcia cyfrowe:
- kamera cyfrowa z obiektywem o zmiennej ogniskowej
- rozdzielczość zarejestrowanego obrazu minimalnie 2 miliony pikseli
- obraz czarno-biały

11. Rejestracja informacji identyfikujących wykonany pomiar:
- prędkość zmierzona
- czas z dokładnością do 1 sekundy
- data - kierunek
- numer zdjęcia

12. numer urządzenia pomiarowego
- miejsce
- stanowisko
- dozwolony limit prędkości (dla pojazdów osobowych i ciężarowych)

13. Urządzenie powinno prezentować na zdjęciu i na wydruku zdjęcia informacje identyfikujące wykonany pomiar.

14. Urządzenie powinno rejestrować dane statystyczne z pomiarów prędkości w celu utworzenia statystyki na podstawie zarejestrowanych danych: - zliczanie pojazdów przekraczających limit prędkości (ilość wykonanych zdjęć), - zliczanie pojazdów nie przekraczających limitu prędkości.

15. Urządzenie bez możliwości usunięcia zarejestrowanego zdjęcia przez obsługę.

16. Urządzenie bez możliwości ingerencji w informacje zarejestrowane w czasie pomiaru.

17. Odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed obsługą i dostępem do zarejestrowanych informacji przez osoby niepowołane.

18. Urządzenie powinno umożliwiać przenoszenie zarejestrowanego materiału do komputera celem obróbki danych i wydruku zdjęć.

19. Urządzenie powinno umożliwiać pomiar w warunkach nocnych z lampą błyskową i posiadać dodatkowe filtry umożliwiające jednoznaczną identyfikację kierowcy.

20. Czas pracy urządzenia z wykorzystaniem własnego zasilania minimum 8 godzin z użyciem lampy błyskowej.

21. Menu obsługi urządzenia w języku polskim.

22. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.

23. Urządzenie powinno posiadać Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości.

24. Urządzenie winno być dostarczone wraz z aktualnym Świadectwem Legalizacji Urzędu Miar.

25. Urządzenie powinno być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych.

III. Gwarancje nie krótsze niż 5 lat

Do oferty należy załączyć dokumenty gwarancyjne wystawione przez oferenta zgodnie z wymogami SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy również wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali dostawy, co najmniej dwóch fotoradarów o zbliżonych parametrach i jakości, jak w opisie przedmiotu zamówienia (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru). Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy także wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400.000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
 • inne dokumenty:
 • Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
 • Urządzenie musi posiadać Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości.
 • Urządzenie musi być dostarczone wraz z aktualnym Świadectwem Legalizacji Urzędu Miar.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.goscino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58,78-120 Gościno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gościnie ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58,78-120 Gościno (sekretariat - pok. nr 7)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

74 KBPobierz

POPRAWIONA WERSJA! SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

75 KBPobierz

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

36 KBPobierz

Zał. nr 2 i 3 – Oświadczenia wykonawcy

22 KBPobierz

Zał. nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw

66 KBPobierz

Wzór umowy

35 KBPobierz