Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2012-05-09

 

Zamawiający

Gmina Gościno

Nr post.: B/MIEJSCA POSTOJOWE/2012

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zaplecza stadionu” - wykonanie nawierzchni miejsc postojowych zaplecza stadionu w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 68, o powierzchni 444,70 m²,  realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW na lata 2007-2013

wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

Pana Zdzisława Drewkowskiego – Usługi Transportowe i Roboty Drogowe

78-100 Kołobrzeg, ul. Grudziądzka 9a

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

I.  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również następujący wykonawcy:

Oferta nr 2:
„akład Usług Komunalnych” Sp. z o.o., ul. Lipowa 13, 78-120 Gościno
Oferta uzyskała 95,85 pkt

Oferta nr 3:
Andrzej Zakrzewski – Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno-Melioracyjnych, ul. Rubinowa 7, 78-100 Kołobrzeg,
Oferta uzyskała 80,48 pkt

Oferta nr 4:
Ryszard Brzęcki – GEO-BUD, ul. Malinowa 4,  78-123 Siemyśl,
Oferta uzyskała 88,24 pkt

II.  W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

III.   Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki