Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Gościno, 2012-04-05

Zamawiający

Gmina Gościno

Nr post.: B/OCHRONA MIENIA/2012

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia” wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez:

Agencję Ochrony „LEX-CRIMEN” sp. z o.o.

Koszalin, ul. Brzozowa 27

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

I.  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:
„EKOTRADE” Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
Oferta uzyskała  78,94 pkt

Oferta nr 3:
Tomasz Ziomek - Przedsiębiorstwo Usługowe WACHTA II, ul. Sienkiewicza 10, 78-100 Kołobrzeg,
Oferta uzyskała  45 pkt

II.  W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

III.   Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kierownik Zamawiającego

Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki