Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

19-05-2011r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca położonych na terenie Gminy Gościno–odcinek I”

Gościno, 2011-05-19

Zamawiający

Gmina Gościno

Nr post.: B/ŚCIEŻKI ROWEROWE I/01/2011

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY


Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca położonych na terenie Gminy Gościno – odcinek I” wybrano ofertę Nr 4, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia złożoną przez:

Pan Janusz Rodkiewicz „RODBUD” GRYFICE,

ul. Polna 13, 72-300 Gryfice

Oferta uzyskała  100 pkt

UZASADNIENIE  WYBORU


Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

I.  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:

Mateusz Krystian Szymoczko MAT –BUD, Łęczno 69, 78-200 Białogard

Oferta uzyskała  84,29 pkt

Oferta nr 2:

Pana Jana Kruszewskiego – Zakład Usług Drogowo- Mostowo - Transportowych

Redlino 50, 78-200 Białogard

Oferta uzyskała  85,03 pkt

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFABUD – Janusz Kłosowski,

ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin

Oferta uzyskała  65,41pkt

II. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kierownik Zamawiającego

Burmistrz Gościna