Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na sfinansowanie w drodze umowy leasingu zakupu używanego autobusu - 04 lipca 2008r.

Zamawiający:
Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, fax

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na sfinansowanie w drodze umowy leasingu zakupu używanego autobusu

CPV:
66.14.00.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający wymogi art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) oraz spełniający warunki:
1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z późń. zm.) do oferty należy załączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem składania oferty,
2) Inne dokumenty, których złożenie jest wymagane od wszystkich wykonawców w prowadzonym postępowaniu:
- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach na zasadzie spełnia / nie spełnia


Termin realizacji:
15.08.2008

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Bleczyc

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Gościno pok. nr. 7
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno.


Oferty można składać do:
2008-07-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-07-14 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Gminy Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, w pok. Nr 13

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestnicząceZAŁĄCZNIK NR 3.pdf

15.2 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf

34 KBPobierz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.pdf

41 KBPobierz

SIWZ na zakup autobus.pdf

73 KBPobierz

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

40 KBPobierz