Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci dróg gminnych w Gościnie. Przebudowa ul. Rubinowej, ul. Szafirowej, ul. Grunwaldzkiej (odcinek I i II) oraz ul. Kościuszki w Gościnie.

Budowa sieci dróg gminnych w Gościnie. Przebudowa ul. Rubinowej, ul. Szafirowej, ul. Grunwaldzkiej (odcinek I i II) oraz ul. Kościuszki w Gościnie.
Numer ogłoszenia: 150587 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gościno , ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, faks 094 3513378.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci dróg gminnych w Gościnie. Przebudowa ul. Rubinowej, ul. Szafirowej, ul. Grunwaldzkiej (odcinek I i II) oraz ul. Kościuszki w Gościnie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 4 dróg lokalnych o łącznej długości 1.657 m i przebudowę 6 skrzyżowań, tj.a) Ulica Rubinowa stanowi drogę dojazdową w osiedlu domków jednorodzinnych, o długości 147 m i szerokości 5 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości od 1,5 m i pasem zieleni szerokości 1 m,b) Ul. Szafirowa stanowi drogę dojazdową w osiedlu domków jednorodzinnych, o długości 329,5 m i szerokości 5 m, chodniki obustronne o szerokości zmiennej od 1,5 - 2,1 m, pasy zieleni o szerokości 1 m oraz zjazdy do posesji o szerokości 3,5m,c) Ul. Grunwaldzka z przebudową na odcinku pomiędzy ulicami Kolejową a Wyspiańskiego długości 277 m i szerokości 4,5 m. Po stronie zachodniej chodnik szerokości 1,5 m, po drugiej stronie teren zielony o szerokości 4 m. Budowa na odcinku od ul. Wyspiańskiego do Mickiewicza o długości 569 m i szerokości 5,5 m, a na dalszej o szerokości 5 m. Ulica Grunwaldzka składa się z 2 odcinków przedzielonych skrzyżowaniem z ul. Wyspiańskiego,d) Ul. Kościuszki - składa się z 2 odcinków o długości 225 m i szerokości 4,5 m z dwustronnym chodnikiem o szerokości od 1,5 - 2m i odcinka II o dł. 109, 5 m, stanowiącego niezagospodarowany pas drogowy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000 złotych. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj. - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Pomorski Bank Spółdzielczy w Gościnie Nr 66 8581 1030 0500 0273 2000 0001 3. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny , z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Kopię dowodu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta, zostanie uznana za odrzuconą. 8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych: a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b. Posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wybudowali bądź dokonali przybudowy co najmniej 4 odcinków dróg w terenie zabudowanym, o nawierzchni bitumicznej i z kostki POLBRUK o długości nie krótszej niż 300 m każdy odcinek i wartości liczonej z podatkiem VAT nie mniejszej, niż 400.000 złotych każdy z odcinków. c. Dysponują potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonanie zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami i uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z budową dróg. d. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000 złotych - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 2.000.000 złotych Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, przy zastosowaniu formuły spełnia - nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów a. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 2 do oferty. b. informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 3 do oferty c. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 4 do oferty d. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 5 do oferty 1. W celu potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego warunku, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego zrealizowanie co najmniej 4 odcinków dróg w terenie zabudowanym o nawierzchni bitumicznej lub z kostki POLBRUK o długości nie krótszej niż 300 m każdy odcinek i wartości z podatkiem VAT nie mniejszej niż 400.000 zł każdy, z załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie - załącznik nr 6 do oferty, b. Wykazu osób, potwierdzającego dysponowanie na dzień składania ofert osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie i uprawnienia budowlane, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, z załączeniem posiadanych uprawnień do kierowania robotami oraz zaświadczenia, wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego , potwierdzającego wpis danej osoby na listę członków właściwej izby załącznik nr 7 do oferty, 4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej jak 2.000.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 8 do oferty, b. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą jak 2.000.000 zł. wraz ze zobowiązaniem zachowania ubezpieczenia w co najmniej takiej samej wysokości do końca okresu realizacji zamówienia załącznik nr 9 do oferty. W przypadku oferty wspólnej, każdy podmiot zobowiązany jest posiadać wymagane ubezpieczenie w wysokości nie mniejszej jak 2.000.000 zł. 4. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty w oryginale pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo nie może być ogólne, a musi szczegółowo określać zakres umocowania. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mową w ust 1. ww. rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem, na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z tym, że w przypadku wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwa udzielone przez partnerów do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego muszą być załączone w oryginale. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.goscino.com.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58,78-120 Gościno.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58,78-120 Gościno.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

316 KBPobierz

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branża drogowa - „Budowa sieci dróg gminnych w Gościnie”Przebudowa ul. Rubinowej, ul. Szafirowej, ul. Grunwaldzkiej(odcinek I i II) oraz ul. Kościuszki w Gościnie

1.2 MBPobierz