Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na wykonanie zadania pn. Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Gościnie – wyposażenie sali fitness - 15.12.2009r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAN - Numer ogłoszenia: 245171 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009 (dotyczy zmiany wysokości wpłacanego wadium)


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono:

a) w dniu 15-12-2009 r. w BZP pod numerem ogłoszenia 243861-2009
b) w dniu 15-12-2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.goscino.com.pl/

Gościno: Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Gościnie - wyposażenie sali fitness
Numer ogłoszenia: 243861 - 2009; data zamieszczenia: 15.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gościno , ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, faks 094 3513378.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Gościnie - wyposażenie sali fitness.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż: 1. atlas treningowy - 2 sztuki 2. bieżnia magnetyczna - 4 sztuki 3. ławka z modlitewnikiem - 2 sztuki 4. wyciąg górny i dolny do ławki - 2 sztuki 5. orbitrek magnetyczny z ergonometrem - 5 sztuk 6. rower magnetyczny z ergonometrem - 7 sztuk 7. wioślarz - 4 sztuki 8. przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha - 10 sztuk 9. drążek do ściany prosty - 10 sztuk 10. poręcze do ściany - 5 sztuk 11. step do ćwiczeń - 30 sztuk 12. hantle powlekane (1,5; 2; 3; 4; 5 kg) - 100 sztuk (po 20 z każdego rodzaju) 13. hantle z uchwytem (0,5; 1 kg) - 40 sztuk (po 20 z każdego rodzaju) 14. piłki rehabilitacyjne (65 cm, 75, cm) - 50 sztuk 15. maty do ćwiczeń - 50 sztuk 16. fotel do masażu - 2 sztuki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz udokumentują należyte wykonanie przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw i montażu sprzęt oraz urządzeń o podobnych parametrach, jakości oraz ilości jak w opisie przedmiotu zamówienia ( z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców) 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i świadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty. 3.Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw i montażu sprzęt oraz urządzeń o podobnych parametrach, jakości oraz ilości jak w opisie przedmiotu zamówienia ( z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - referencje, protokoły odbioru. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Wszystkie urządzenia muszą posiadać: - certyfikat zgodności z europejskimi normami bezpieczeństwa - atesty zgodne z treścią SIWZ - instrukcję w języku polskim - gwarancje zgodne z treścią SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.goscino.com.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58,78-120 Gościno..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58,78-120 Gościno. pok. nr 7..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

221 KBPobierz

Załączniki do SIWZ

182 KBPobierz