Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

03-07-2009r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - B.BOISKO/3/2009

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa w Gościnie”  wybrano ofertę Nr 1, złożoną przez:

 

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

Uczestnik konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

- za cenę  445.877, 24 zł .

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP pod nr  87619- 2009  w dniu  04. 06. 2009 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 25.06. 2009 roku do godz. 12.00. złożono 3 ofert. 

Ofert nie podlegających odrzuceniu złożono 1 (jedną):

Oferta nr 1:

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

Uczestnik konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

- za cenę 445.877, 24 zł.

 

Oferty podlegające odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Oferta nr 2

Lider konsorcjum: Media Stadion Sp. z o.o.

71- 010 Szczecin, ul. Białowieska 2

- za cenę 466.480,62 zł

 

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEBAN Sport

inż. Jarosław Hryb

75-682 Koszalin, ul. Jarzębinowa 9

- za cenę 347.300,00 zł

 

 

  

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty nr 2 i nr 3

 

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w treści SIWZ z dnia 3 czerwca 2009 roku, w Rozdziale 2 Opis przedmiotu zamówienia żądał od wykonawców aby nawierzchnia budowanych boisk spełniała następujące parametry:

 

-     nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa dwuwarstwowa, typu EPDM, grubości minimum 13 mm, antyelektrostatyczna

-     nawierzchnię należy ułożyć na warstwie wyrównawczej- mineralno-syntetycznej, o grubości 3,5 mm, składającej się  z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego

-     zastosowana nawierzchnia musi posiadać przeprowadzone badania na zgodność z normą PN-EN 14877 lub posiadać aprobatę  techniczną ITB lub rekomendację techniczną  ITB lub wyniki badań  specjalistycznego  laboratorium badającego nawierzchnie sportowe

Przyjęta przez Oferenta nr 1 technologia TETRAPUR ENZ Odm. IV S po przeanalizowaniu Karty Technicznej wykonania przez w/w wykonawcę, gwarantuje spełnienie oczekiwanych przez Zamawiającego wymogów , tj. 13 mm grubość nawierzchni poliuretanowej.

Natomiast przyjęta przez  dwóch pozostałych Wykonawców (oferty: nr 2 i nr 3) technologia ELTAN N wyklucza uzyskanie 13 mm grubości nawierzchni EPDM, ponieważ  z założenia technologicznego, przyjętego w Karcie Technicznej, występuje tam jedynie natrysk z granulkami EPDM o grubości ok. 2 mm na podbudowie gumowej z lepiszczem poliuretanowym.

Mając powyższe na uwadze oraz treść art. 89 ust.1 pkt 2 Zamawiający odrzucił oferty nr 2 i nr 3, jako niezgodnych z treścią SIWZ.


Kierownik Zamawiającego

 Wójt Gminy Gościno