Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

12-11-2009r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Gościno w wysokości 2.918.259 złotych na okres 2009 – 2020”

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Gościno w wysokości 2.918.259 złotych na okres 2009 – 2020”

Wybrana została oferta Nr 1 złożona przez:

Pomorski Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Świdwinie
ul. 3-go Marca 29
78-300 Świdwin


na kwotę: 1.495.664,19 złotych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w:
  1. Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wewnętrzny numer referencyjny: 2009-113098.
  2. BZP pod nr 165945 - 2009; data zamieszczenia: 29.09.2009,
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gościno oraz na stronie internetowej: http://bip.goscino.com.pl/
Do upływu terminu składania ofert, tj. do 09.11.2009 r.,  złożono 1 ofertę nie podlegająca odrzuceniu:

Oferta nr 1:

Pomorski Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Świdwinie
ul. 3-go Marca 29
78-300 Świdwin
Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Gościno