Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

04-05-2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Dostawa i montaż 2-torowej kręgielni, realizowanego w ramach zadania pn.” Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadiony w Gościnie”


Gościno, 2010-05-04
 
Zamawiający
Gmina Gościno


Nr post.: B/KRĘGIELNIA/02/10 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania Dostawa i montaż 2-torowej kręgielni, realizowanego w ramach zadania pn.” Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadiony w Gościnie” wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:

Pana Grzegorza Zielińskiego – Przedsiębiorstwo Handlowe „GEMAX” z siedzibą w Bolesławcu, ul. Rynek 29,  59-700 Bolesławiec

 
UZASADNIENIE  WYBORU

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.
Oferta Pana Grzegorza Zielińskiego spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Umowa z wyłonionym Wykonawca zostanie zawarta 10 maja 2010 roku.

 
Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Gościno