Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

23-07-2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Gościno w wysokości 4.552.723 złotych na okres 2010 – 2020”

Gościno, 2010-07-23


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Gościno w wysokości 4.552.723 złotych na okres 2010 – 2020”

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w:

1.      Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -w dniu 10-06-2010 roku http://ted.europa.eu pod nazwą:  PL- Gościno

2.      BZP pod nr 149733 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010

3.      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gościno oraz na stronie internetowej: bip.goscino.com.pl


wybrana została oferta Nr 1 złożoną przez Konsorcjum Banków:


Pomorski Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Świdwinie
ul. 3-go Marca 29

78-300 Świdwin

Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

ul. Szarych szeregów  23a

60 -462 Poznań


na kwotę: 2.287.500, 85 złotych

Uzasadnienie wyboru

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 22.07.2010 r.,  złożono tylko 1 ofertę. 
 

Oferta Konsorcjum Banków spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane  w SIWZ dla tego postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia wyłonionemu oferentowi.

Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Gościno