Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

06-08-2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Szkolne Place Zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – Robuń...

Gościno, 2010-08-06

Zamawiający
Gmina Gościno


Nr post.: B/SZKOLNE PLACE ZABAW/04/10

Do wszystkich wykonawcówZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Szkolne Place Zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Robuniu”  wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez:


Konsorcjum:
Lider Konsorcjum
: Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe – Stefan Zakrzewski, ul. Szafirowa 16, 78-100 Kołobrzeg
Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT – Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

UZASADNIENIE  WYBORU

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.
Oferta ww. Konsorcjum spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Cena wybranej oferty mieści się w granicach kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotowego zadnia.

Umowa z wyłonionym Wykonawca zostanie zawarta 13. sierpnia 2010 roku.