Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

11-08-2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie w ramach programu „Moje..

Gościno, 11.08.2010Zamawiający:
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej

ORLIK/01/2010
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
 zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” wybrano ofertę Nr 1 , uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez:

 Media Stadion Sp z o.o z siedzibą w Szczecinie,  ul. Białowieska 3;  71- 010 Szczecin


UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta Media  Stadion  spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów

I.    W przedmiotowym trybie postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:
Media Stadion Sp. z o.o   71- 010  Szczecin ul. Białowieska 2
Oferta uzyskała 100  pkt.

Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEBAN” ul. Jarzębinowa  9, 75-682  Koszalin
Oferta uzyskała 93 pkt.

Oferta nr 3:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Transportowe – ul. Szafirowa 16; 78-100 Kołobrzeg – Zakrzewski Stefan
Oferta uzyskała  98 pkt.

II.  W przedmiotowym trybie postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty, jak również żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

III. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 7  dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych) tj. od dnia  19 .08.2010 roku


Kierownik Zamawiającego
Dyrektor
Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej.