Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

16-12-2010r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont hali sportowej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Robuniu”

Gościno, 16.12.2010Zamawiający:
Gmina Gościno

Nr post.: B/REMONT HALI SPORTOWEJ /05/10
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „
Remont hali sportowej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Robuniu.” wybrano ofertę Nr 3 , uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez:

  WIDAR Sp z o.o z siedzibą w Koszalinie,  Al. Monte Cassino 6


UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranej Spółki  spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów

I. W przedmiotowym trybie postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:
„MAZ" Polsko - Szwedzka sp. z o.o., z siedziba w Szczecinie, ul. Powstańców Wlkp. 9/4
Oferta uzyskała 66,87  pkt.

Oferta nr 2:
Usługowy Zakład Ogólnobudowlany, Gałązka Kazimierz, Świnicki Leszek s.c. z siedzibą Grzybowie, ul. Szkolna 27
Wykonawca oferty nr 2 został wykluczony z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. i w związku z tym oferta tego Wykonawcy podlega odrzucenia na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5. Pzp.

UZASADNIENIE
Zamawiający w SIWZ wymagał wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 5.000 złotych (pkt 8 SIWZ str. 7). Ponadto Zamawiający żądał aby wadium wnoszone w pieniądzu, wniesione było przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego podany w pkt 8, na stronie 7 SIWZ (nr 66 8581 1030 0500 0273 2000 0001) - zgodnie z treścią art. 45 ust. 7 ustawy Pzp. Zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa i doktryny (wyrok KIO z 29.12.2009 r.- KIO/UZP 1667/09 oraz wyrok KIO z 22.12.2009 r. - KIO/UZP 1569/09) Zamawiający, w celu dopuszczenia wykonawców do udziału w postępowaniu oraz poddaniu ocenie złożonych przez nich ofert jest zobowiązany w pierwszej kolejności zweryfikować, czy oferty zostały zabezpieczone wadium. Weryfikacja winna nastąpić jako jedna z pierwszych czynności Zamawiającego. Wadium w formie pieniężnej uznaje się wniesione z chwilą uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego - i nie ma znaczenia "dowód" wniesienia wadium załączony do oferty, bowiem przy takiej formie wadium ma on charakter wyłącznie informacyjny. "Dowód" wniesienia wadium załączony do oferty ułatwia jedynie Zamawiającemu odszukanie na liście przelewów otrzymanych właściwego przelewu w celu ustalenia, czy wadium było na koncie Zamawiającego w chwili otwarcia ofert ( przedmiotowym postępowaniu o godz. 10.10. 13.12.2010 r.) i tylko w tym celu jest składany (wyrok KIO z 08.01. 2010 r. - KIO/UZP 1601/09). A zatem sprawdzenie czy środki faktycznie wpłynęły na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przed upływem terminu określonego w specyfikacji, jako termin składania ofert, stanowi obowiązek Zamawiającego. W dniu otwarcia ofert Zamawiający nie odnotował na wskazanym rachunku bankowym wpłaty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została oznaczona nr 2.
Mając powyższe na względzie Wykonawca ten podlega wykluczeniu, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 2 pkt 2 i ust.4).

Oferta nr 4:
Mirosław Staszewski - ABACO Incest, ul. Brzozowa 2, 76-031 Mścice
Oferta nr 4 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, zawiera bowiem błędy w obliczaniu ceny, polegające na tym, że Wykonawca przyjął wadliwą stawkę VAT.

Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MATEXIM Heidner i wspólnicy spółka jawna, z siedzibą w Białogardzie, ul. Królowej Jadwigi 4
Oferta nr 5 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, gdyż oferta nie zawierała kosztorysu ofertowego, wymaganego przez zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ.

II. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych) tj. od dnia 27 grudnia 2010 roku
Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Gościno
Marian Sieradzki