Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

29-03-2011r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca położonych na terenie Gminy Gościno–odcinek I”

Gościno, 2011-03-29
Zamawiający
Gmina Gościno


Nr post.: B/ŚCIEŻKI ROWEROWE I/01/2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Gmina Gościno, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca położonych na terenie Gminy Gościno – odcinek I” wybrano ofertę Nr 12, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia złożoną przez:

Pana Jana Kruszewskiego – Zakład Usług Drogowo- Mostowo - Transportowych
Redlino 50, 78-200 Białogard
Oferta uzyskała  100 pkt

UZASADNIENIE  WYBORU

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszelkie wymogi formalne stawiane w SIWZ dla tego postępowania oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przedstawia najniższą cenę. Łączna punktacja przyznana dla tej oferty wynosi 100 punktów.

I.  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli również następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:
EMULEX Kalinowski sp. z o.o.
, ul. Czesława Tańskiego 16,  73-102 Stargard Szczeciński
Oferta uzyskała  70,78 pkt

Oferta nr 10:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFABUD
– Janusz Kłosowski, ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin
Oferta uzyskała  65,41pkt

OFERTY ODRZUCONE

Oferta nr 6:
Mateusz Krystian Szymoczko MAT –BUD
, Łęczno 69, 78-200 Białogard
Oferta nr 6 na, podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 6
   
Zamawiający, Gmina Gościno, zgodnie z treścią SIWZ (pkt X. 4. SIWZ i załącznik nr 2 do SIWZ) wymagała aby wykonawcy do oferty załączyli kosztorys ofertowy. Oferta firmy MAT - BUD nie zawierała przedmiotowego kosztorysu,  a zatem jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Mając powyższe na uwadze oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający jest zobowiązany ofertę odrzucić.

II. Zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 pkt 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną (w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna