Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Gościno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.


Wójt Gminy Gościno
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.


Na podstawie art. 11. ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Gościno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach piłka nożna i piłka siatkowa oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego w 2010 roku.
1.    Na realizację zadania w roku 2009 przeznaczono kwotę 84 000 zł.
2.    Na 2010 r. zaplanowano kwoty:
a).  zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna 92 000 zł,
b). zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie
piłka siatkowa 6 000 zł,

3.    Podmioty uprawnione do składania  ofert określone są w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
a.    zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Gościno,
b.    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c.    dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d.    posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
e.    przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.
4.    Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą :
a.    szczegółowy zakres zadania proponowanego do realizacji,
b.    termin i miejsce realizacji zadania,
c.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji  zadania,
d.    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,
e.    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł.
Do oferty należy dołączyć również:
f.    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
g.    potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu organizacji,
h.    sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za ubiegły rok,
i.    Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.
5.    Termin realizacji zadania -  31 grudzień 2010 r.
6.    Termin składania ofert do dnia  9  lutego  2010 r.  do godz. 15.00.
7.    Oferty składać należy w sekretariacie Urzędu Gminy Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna lub piłka siatkowa” Oferta powinna być przygotowana i złożona zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. 264,poz.2207).
8.    Propozycje podziału środków dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Gościno w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym podmiotom podejmie Wójt Gminy Gościno w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa  bierze pod uwagę:
a.    zgodność projektu z zadaniami konkursowymi,
b.    ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów oraz udziału środków własnych,
c.    wykonania zadań zleconych podmiotowi w ostatnim roku z uwzględnieniem terminowości ich realizacji, sposobu rozliczenia otrzymanych środków oraz osiągniętych efektów,
d.    perspektywy kontynuacji projektu.

Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania bez względu na przyczyny opóźnienia złożenia oferty w wymaganym terminie.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
Załącznik

30 KBPobierz