Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Gościno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.


Wójt Gminy Gościno
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.


Na podstawie art. 11. ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Gościno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach piłka nożna i piłka siatkowa oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego w 2010 roku.
1.    Na realizację zadania w roku 2009 przeznaczono kwotę 84 000 zł.
2.    Na 2010 r. zaplanowano kwoty:
a).  zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna 92 000 zł,
b). zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie
piłka siatkowa 6 000 zł,

3.    Podmioty uprawnione do składania  ofert określone są w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
a.    zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Gościno,
b.    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c.    dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania,
d.    posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
e.    przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.
4.    Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą :
a.    szczegółowy zakres zadania proponowanego do realizacji,
b.    termin i miejsce realizacji zadania,
c.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji  zadania,
d.    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie którego dotyczy zadanie,
e.    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł.
Do oferty należy dołączyć również:
f.    aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
g.    potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu organizacji,
h.    sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności za ubiegły rok,
i.    Oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.
5.    Termin realizacji zadania -  31 grudzień 2010 r.
6.    Termin składania ofert do dnia  9  lutego  2010 r.  do godz. 15.00.
7.    Oferty składać należy w sekretariacie Urzędu Gminy Gościno ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna lub piłka siatkowa” Oferta powinna być przygotowana i złożona zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. 264,poz.2207).
8.    Propozycje podziału środków dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Gościno w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert. Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranym podmiotom podejmie Wójt Gminy Gościno w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania konkursowego. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa  bierze pod uwagę:
a.    zgodność projektu z zadaniami konkursowymi,
b.    ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów oraz udziału środków własnych,
c.    wykonania zadań zleconych podmiotowi w ostatnim roku z uwzględnieniem terminowości ich realizacji, sposobu rozliczenia otrzymanych środków oraz osiągniętych efektów,
d.    perspektywy kontynuacji projektu.

Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania bez względu na przyczyny opóźnienia złożenia oferty w wymaganym terminie.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.
Załącznik

30 KBPobierz