Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta Gościno ogłasza nabór ofert na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011r.

OGŁOSZENIE
z dnia 30 marca 2011 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr VI/33/11  Rady Miasta Gościno z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Gościno Burmistrz Miasta Gościno ogłasza nabór ofert na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011 r.
I.    Rodzaj zadania.
Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu – piłki nożnej, siatkowej i szachów w ramach: Współzawodnictwa sportowego grupy seniorów i grup młodzieżowych.

II.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta
Gościno na realizacje zadania:
Na realizację wymienionego zadania w pkt. I przewidziano w 2011 r. dotację
w  wysokości: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

III.    Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadań.
Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa Uchwała Nr  VI/33/11   Rady Miasta Gościno z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Gościno.

IV.    Termin i warunki realizacji zadania.

1.    Zadanie powinno być zrealizowane w 2011 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.
2.    Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym co najmniej 20 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
3.    Zadania powinny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

V.    Warunki i termin składania ofert.

1.    Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr  VI/33/11   do Sekretariatu Urzędu Miasta Gościno ul. IV Dywizji WP 58 . Oferta powinna być złożona na piśmie  oraz opatrzona nazwą i adresem oferenta wraz z określeniem  zadania.
Termin składania ofert mija dnia 5 kwietnia  2011 r. o godz. 15.00.
2.    Do oferty, o której mowa w pkt. V.1 należy dołączyć:
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego podmiotu zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,
- obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację
(w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione).
3.    Druk oferty na realizację zadania dotyczącego wsparcia finansowego sportu można otrzymać w Domu Kultury w Gościnie ul. Matejki 2  , lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Gościno.
4.    Oferty złożone po terminie określonym w pkt. V.1 pozostają bez rozpatrzenia.
5.    Oferty nie zawierające danych i załączników określonych w pkt. V. 2 zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji.
6.    Oferty nie uzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia Komisji  pozostają bez rozpatrzenia. 

VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.    Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Gościno.
3.    Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla Miasta Gościno;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2  uchwały
Nr VI/33/11   Rady Miasta Gościno z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Gościno;
3) wysokość środków budżetowych  przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie  kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych w przypadku podmiotów dotowanych przez gminę Gościno w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.

VII.    Postanowienia końcowe.
1.    Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
2.    Dofinansowany podmiot będzie zobowiązany do:
1)    Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
2)    Udostępnienia oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
3)    Sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie 30 dni od terminu na który umowa została zawarta.
3.    Wyniki naboru przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gościno oraz na stronie internetowej.
4.    Organizator naboru wniosków zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, prawo do odwołania naboru bez podania przyczyn.
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie niniejszego naboru jest Edward Sidorkiewicz -   tel.  0-94 35 128 12 .


ZESTAWIENIE DOTACJI DLA KLUBÓW SPORTOWYCH GMINY GOŚCINOWYNIKI NABORU OFERT 2011

35 KBPobierz