Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE WYPISU I WYRYSU ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

2.      FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wypis i wyrys.

 

3.      WYMAGANE DOKUMENTY

3.1. Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu - druk

3.2. Załączniki:

-          ewentualne pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,

-          dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

4.      DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD

-

 

5.      WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata skarbowa:

5.1. od wydania wypisu i wyrysu z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu:

a)       do 5 stron – 30,00 zł,

b)       powyżej 5 stron – 50 zł,

2) od wyrysu:

a)       za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł,

b)       nie więcej niż – 200,00 zł,

5.2. od złożenia dokumentu stwierdzajacego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne
i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów
i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- jednostki budżetowe;

- jednostki samorządu terytorialnego;

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Gminy Gościno lub na konto bankowe nr 66 8581 1030 0500 0273 2000 0001 (z dopiskiem opłata skarbowa). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie. 

 

6.      TERMIN ODPOWIEDZI

Bez zbędnej zwłoki.

 

7.      KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA

Inspektor ds. Budownictwa, pok. Nr 16

tel. 943513385, 943512503
e-mail: budownictwo@goscino.com.pl

 

8.      TRYB ODWOŁAWCZY

-

 

9.      SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW

W Wydziale, pocztą.

 

10.    DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia uzupełnienia.Wniosek

31 KBPobierz

Wniosek

31 KBPobierz