Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŚCINO o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno oraz przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gościno Uchwały Nr XL/263/2009 z dnia 03 października 2009 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/280//2002 Rady Gminy Gościno z dnia 18 czerwca 2002 r. i zmienionego uchwałą Nr IX/82/03 Rady Gminy Gościno z dnia 18 września 2003 r. Zmiana obejmuje obszar gminy w jej granicach administracyjnych. Celem zmiany jest dostosowanie studium do aktualnych uwarunkowań i potrzeb inwestycyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno, w terminie do dnia 26 maja 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium gminy Gościno.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag w Urzędzie Gminy Gościno pok. nr  12  Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gościno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Urząd Gminy Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno; e-mail  budownictwo@goscino.com.pl              
w terminie do dnia 24 maja 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Gościno.