Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GOŚCINO o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno oraz przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gościno Uchwały Nr XL/263/2009 z dnia 03 października 2009 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/280//2002 Rady Gminy Gościno z dnia 18 czerwca 2002 r. i zmienionego uchwałą Nr IX/82/03 Rady Gminy Gościno z dnia 18 września 2003 r. Zmiana obejmuje obszar gminy w jej granicach administracyjnych. Celem zmiany jest dostosowanie studium do aktualnych uwarunkowań i potrzeb inwestycyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno, w terminie do dnia 26 maja 2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium gminy Gościno.

Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag w Urzędzie Gminy Gościno pok. nr  12  Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Gościno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Urząd Gminy Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno; e-mail  budownictwo@goscino.com.pl              
w terminie do dnia 24 maja 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Gościno.