Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminyDotyczy:
1. Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.
2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).


Wymagane dokumenty:
- wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (w związku z nabyciem/zbyciem nieruchomości , w związku z nabyciem spadku )
- dokumenty przenoszące nabyte prawo : akt notarialny , postanowienie Sądu.


Opłaty:
Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Termin załatwienia wniosku - w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Zarządu Gminy Gościno w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zgodnie z art.77 do art.81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261 , poz.2603 z późn.zm.)

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor d/s Gospodarki Nieruchomościami
pok. 10
tel. (094) 351 33 93, 351 25 03 w.36
e-mail: grunty@goscino.com.pl

Podstawa prawna:
Art.77 do art.81 oraz art.87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z późń.zm.).