Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Druki do pobrania:
Zgłoszenie pobytu stałego    »»»
Zgłoszenie pobytu czasowego    »»»

2) Do wglądu:
- paszport, wiza lub ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
- karta pobytu.

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).

4) W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo do zameldowania.
5) Formularz zgłoszenia może zostać wygenerowany przez pracownika, który dokonuje czynności zameldowania.

6) Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać w formie elektronicznej. Do formularza zgłoszenia zameldowania należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy przez internet    »»»
Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały przez internet    »»»

OPŁATY

-  zgłoszenie zameldowania - nie podlega opłacie skarbowej,
- opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
- opłata skarbowa za wydanie, na wniosek osoby meldującej się, zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 52  lub na rachunek bankowy Gminy Gościno nr 98 8581 1030 5273 1202 0011 5000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy właściwy według miejsca położenia nieruchomości, w której chcemy dokonać zameldowania.
Dla Gminy Gościno -  Urząd Stanu Cywilnego w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 4, telefon 94 35 13 375 lub 94 35 13 382
- Dorota Jabłońska - Kierownik USC,
- Agnieszka Sielska - Z-ca Kierownika USC.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia meldunkowego.

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
- ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.),
- stawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

2) Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, ETA, strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny ww. cudzoziemca, który nie jest obywatelem ww. państw, obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (jeżeli okres pobytu czasowego przekracza 3 miesiące) najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

3) Pozostali cudzoziemcy obowiązani są zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli ich pobyt jest dłuższy niż 30 dni.

4) Osobie, która nie posiada numeru PESEL, zostanie on nadany podczas czynności zameldowania.

5) Deklarowany przez cudzoziemca okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.
6) Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

7) W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.

8) Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.