Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie decyzją administracyjną

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1) Wniosek o wymeldowanie złożony przez właściciela nieruchomości lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Druk do pobrania   »»»

2) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).

3) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.

4) W przypadku jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pisemne pełnomocnictwo.

OPŁATY

- 10 zł opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie wymeldowania,
- 17 zł opłata skarbowa za pełnomocnictwo.
Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty należy dołączyć do wniosku).

Opłaty skarbowej można dokonać gotówką w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 52  lub na rachunek bankowy Gminy Gościno nr 98 8581 1030 5273 1202 0011 5000.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat urzędu (pokój nr 7) - w godzinach pracy urzędu.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Urząd Stanu Cywilnego (USC)- pokój nr 4, telefon 94 35 13 375 lub 94 35 13 382
- Dorota Jabłońska - Kierownik USC,
- Agnieszka Sielska - Z-ca Kierownika USC.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Siemyśl  - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Siemyśl, pokój nr 112 w godzinach pracy urzędu).

PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 65, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

DODATKOWE INFORMACJE

1) Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
2) Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie administracyjne zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.