Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Oświaty i KulturySAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

DS. OŚWIATY I KULTURY

 

Inspektor Wanda Milas

 

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 392

e-mail: oswiata@goscino.com.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw Oświaty i Kultury należy:

 

1.       realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i innych przepisów oświatowych, a w szczególności:

2.       sprawy z wiązane z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją placówek oświatowych,

3.       realizowanie praw dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego,

4.       zapewnienia dostępności sieci szkolnej, transportu i opieki w czasie dowożenia,

5.       nadawanie imienia szkole poprzez przygotowanie stosownej uchwały rady gminy,

6.       sprawy związane z zatwierdzaniem przez Wójta Gminy rocznego arkusza organizacyjnego placówek oświatowych oraz wszelkich śródrocznych aneksów,

7.       w ramach możliwości budżetowych gminy przyznawanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek,

8.       wykonywanie zaleceń bądź egzekwowanie ich wykonania przez dyrektorów placówek, wydanych przez kuratora oświaty, wynikających z wykonywania przez niego nadzoru pedagogicznego,

9.       powoływanie komisji konkursowej na dyrektorów placówek i określanie jej regulaminu,

10.   realizacja zadań z zakresu kultury, a w szczególności:

11.   współpraca z inspektorem ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej w zakresie przygotowania i realizowania kalendarza imprez zatwierdzonego przez wójta Gminy w ramach przyznanych na ten cel środków budżetowych,

12.   patronat nad konkursami (m.in. Ptaki i ptaszęta polne, fotograficzny),

13.   pomoc w organizacji imprez, wyjazdów, zabezpieczenie instruktora muzyki dla zespołu „Podlotki”,

14.   współdziałanie z kierownikiem gminnej biblioteki w organizowaniu wystaw okolicznościowych, spotkań z ciekawymi ludźmi i konkursów (np. rysunkowych dla dzieci),

15.   nadzorowanie pracy świetlicy wiejskiej w Robuniu, Wartkowie i Ołużnej,

16.   współdziałanie z lekarzami w sprawach związanych z ochroną zdrowia i z profilaktyką zdrowotną dzieci w przedszkolu i szkołach,

17.   prowadzenie tajnej kancelarii Urzędu Gminy.