Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Oświaty i KulturySAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

DS. OŚWIATY I KULTURY

 

Inspektor Wanda Milas

 

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 392

e-mail: oswiata@goscino.com.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw Oświaty i Kultury należy:

 

1.       realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i innych przepisów oświatowych, a w szczególności:

2.       sprawy z wiązane z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją placówek oświatowych,

3.       realizowanie praw dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego,

4.       zapewnienia dostępności sieci szkolnej, transportu i opieki w czasie dowożenia,

5.       nadawanie imienia szkole poprzez przygotowanie stosownej uchwały rady gminy,

6.       sprawy związane z zatwierdzaniem przez Wójta Gminy rocznego arkusza organizacyjnego placówek oświatowych oraz wszelkich śródrocznych aneksów,

7.       w ramach możliwości budżetowych gminy przyznawanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek,

8.       wykonywanie zaleceń bądź egzekwowanie ich wykonania przez dyrektorów placówek, wydanych przez kuratora oświaty, wynikających z wykonywania przez niego nadzoru pedagogicznego,

9.       powoływanie komisji konkursowej na dyrektorów placówek i określanie jej regulaminu,

10.   realizacja zadań z zakresu kultury, a w szczególności:

11.   współpraca z inspektorem ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej w zakresie przygotowania i realizowania kalendarza imprez zatwierdzonego przez wójta Gminy w ramach przyznanych na ten cel środków budżetowych,

12.   patronat nad konkursami (m.in. Ptaki i ptaszęta polne, fotograficzny),

13.   pomoc w organizacji imprez, wyjazdów, zabezpieczenie instruktora muzyki dla zespołu „Podlotki”,

14.   współdziałanie z kierownikiem gminnej biblioteki w organizowaniu wystaw okolicznościowych, spotkań z ciekawymi ludźmi i konkursów (np. rysunkowych dla dzieci),

15.   nadzorowanie pracy świetlicy wiejskiej w Robuniu, Wartkowie i Ołużnej,

16.   współdziałanie z lekarzami w sprawach związanych z ochroną zdrowia i z profilaktyką zdrowotną dzieci w przedszkolu i szkołach,

17.   prowadzenie tajnej kancelarii Urzędu Gminy.