Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

 

Kierownik Referatu Bogumiła Malik

 

Referent ds. Dróg i Oświetlenia Łukasz Rybarkiewicz

 

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 385

e-mail: budownictwo@goscino.com.pl

 

 

Inspektor Wiesław Romański

Inspektor Tomasz Spanier

 

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 386

e-mail: budownictwo2@goscino.com.pl

 

 

z dniem 1 lutego 2018 r. Referat Planowania i Finansów (pokoje nr 13, 14 i 15)
pracuje w następujących godzinach:

od wtorku do piątku: od 7:00 do 15:00
poniedziałek: dzień bez interesanta (dzień wewnętrzny Referatu)

 --------------------------------------------------------------------------------

 

Do zadań referatu do spraw budownictwa i inwestycji należy:

 

1.       przygotowanie i realizacja:

 

a)       strategii rozwoju gminy,

b)       studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,

c)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

2.       wydawanie opinii i wypisów dot. przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,

3.       zadania związane z:

 

a)       nadzorem urbanistyczno-budowlanym,

b)       organizacją oraz nadzorem w gminie robót publicznych i prac interwencyjnych,

c)       realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych,

d)       sporządzanie, przy współudziale dyrektorów placówek oświatowych, planów remontów oraz ich przedkładanie Wójtowi Gminy w celu ich akceptacji,

e)       nadzorowanie oraz rozliczanie końcowe przeprowadzanych remontów, w tym zakupionych materiałów i narzędzi.

 

4.       wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie stosownego rejestru,

5.       prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości

6.       prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.