Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

REFERAT BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

 

Kierownik Referatu Bogumiła Malik

 

Referent ds. Dróg i Oświetlenia Łukasz Rybarkiewicz

 

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 385

e-mail: budownictwo@goscino.com.pl

 

 

Inspektor Wiesław Romański

Inspektor Tomasz Spanier

 

tel/fax (094) 351 25 03 wew. 386

e-mail: budownictwo2@goscino.com.pl

 

 

z dniem 1 lutego 2018 r. Referat Planowania i Finansów (pokoje nr 13, 14 i 15)
pracuje w następujących godzinach:

od wtorku do piątku: od 7:00 do 15:00
poniedziałek: dzień bez interesanta (dzień wewnętrzny Referatu)

 --------------------------------------------------------------------------------

 

Do zadań referatu do spraw budownictwa i inwestycji należy:

 

1.       przygotowanie i realizacja:

 

a)       strategii rozwoju gminy,

b)       studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego,

c)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

2.       wydawanie opinii i wypisów dot. przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,

3.       zadania związane z:

 

a)       nadzorem urbanistyczno-budowlanym,

b)       organizacją oraz nadzorem w gminie robót publicznych i prac interwencyjnych,

c)       realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych,

d)       sporządzanie, przy współudziale dyrektorów placówek oświatowych, planów remontów oraz ich przedkładanie Wójtowi Gminy w celu ich akceptacji,

e)       nadzorowanie oraz rozliczanie końcowe przeprowadzanych remontów, w tym zakupionych materiałów i narzędzi.

 

4.       wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie stosownego rejestru,

5.       prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości

6.       prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych.