Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne Stanowiska Pracy ds. Ochrony Środowiska

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Inspektor Jarosław Osiński

 

tel/fax 94 35 133 91

e-mail: srodowisko@goscino.com.pl
________________________________________

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw ochrony środowiska należy:

 

 1. Wydawanie decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska.
 2. Kontrola spełniania wymagań ochrony środowiska przez gminne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne.
 3. Wydawanie decyzji w sprawach kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.
 4. Współpraca i współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innymi organami w sprawach związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody.
 5. Nadzór terenowy nad właściwym utrzymaniem i ochroną istniejących zadrzewień.
 6. Ingerowanie w zamierzenia inwestycyjne i gospodarcze mogące rodzić szkodliwe skutki dla środowiska przyrodniczego.
 7. Koordynowanie całokształtu działalności związanej z ochroną przyrody.
 8. Popularyzacja i programowanie zasad i celów ochrony przyrody.
 9. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew.
 10. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalanie opłat z tego tytułu.
 11. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znaczących i/lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.