Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Planowania i Finansów

REFERAT

PLANOWANIA I FINANSÓW


tel/fax (094) 351 25 03 wew. 379, 370
e-mail: goscino@goscino.com.pl


Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu, jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Planowania i Finansów.

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 

a. stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – Inspektor Dorota Karpińska,

b. stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej – Inspektor Teresa Orłowska,

c. stanowisko pracy ds.  wymiaru podatków i opłat  - Inspektor Teodora Prończuk,

d. stanowisko pracy ds. gospodarki finansowej szkół – Joanna Wilk,

e. Inspektor Aleksandra Cyganek.

 

Do zadań Referatu Planowania i Finansów należy:

 

1.        przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium,

2.        udzielanie pomocy Wójtowi w wykonaniu budżetu Gminy,

3.        zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,

4.      uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5.        przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6.        sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7.        prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

8.        prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9.        rozliczanie inwentaryzacji,

10.     dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

11.     przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12.     dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

13.     prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

a)  prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b)  gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c)  przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d)  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e)  prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f)   przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

g) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

 

     14   prowadzenie spraw związanych z księgowością szkół.