Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Planowania i Finansów

REFERAT

PLANOWANIA I FINANSÓW


tel/fax (094) 351 25 03 wew. 379, 370
e-mail: goscino@goscino.com.pl


Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu, jest jednocześnie Kierownikiem Referatu Planowania i Finansów.

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

 

a. stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – Inspektor Dorota Karpińska,

b. stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej – Inspektor Teresa Orłowska,

c. stanowisko pracy ds.  wymiaru podatków i opłat  - Inspektor Teodora Prończuk,

d. stanowisko pracy ds. gospodarki finansowej szkół – Joanna Wilk,

e. Inspektor Aleksandra Cyganek.

 

Do zadań Referatu Planowania i Finansów należy:

 

1.        przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium,

2.        udzielanie pomocy Wójtowi w wykonaniu budżetu Gminy,

3.        zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,

4.      uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5.        przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6.        sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7.        prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

8.        prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9.        rozliczanie inwentaryzacji,

10.     dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

11.     przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12.     dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

13.     prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

a)  prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b)  gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c)  przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d)  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e)  prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f)   przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

g) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

 

     14   prowadzenie spraw związanych z księgowością szkół.