Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

USC

 


KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

wykonujący jednocześnie zadania

z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych

(ewidencja ludności i dowody osobiste)

 

mgr Dorota Jabłońska

 

tel: 94 351 33 75 lub 94 351 25 03 wew. 375

e-mail: usc@goscino.com.pl

________________________________________


Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy:

1.       Wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza:

 

1.       rejestracja stanu cywilnego,

2.       prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3.       przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny osób,

4.       wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

5.       wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,

6.       potwierdzanie i uwierzytelnianie odpisów aktów stanu cywilnego,

7.       przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

8.       współpraca z innymi organami administracji państwowej oraz sądami w zakresie działania,

9.       wydawanie zaświadczeń oraz rejestracja małżeństw konkordatowych,

10.   organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego oraz długoletnim pożyciem małżeńskim,

11.   sporządzanie testamentów.

 

2.       Wynikające z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a zwłaszcza:

1.       prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności,

2.       wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,

3.       nadzorowanie przestrzegania obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności,

4.       współdziałanie z organami policji na rzecz umacniania dyscypliny meldunkowej,

5.       wykonywanie zleconych prac związanych z tworzeniem centralnego banku danych powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności "PESEL",

6.       bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,

7.       sporządzanie spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów prezydenta, do sejmu RP, senatu oraz rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójta gminy, a także referendum,

8.       wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

9.       aktualizacja wykazu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

 

3.       Wynikające z przepisów prawa o:

1.       zgromadzeniach,

2.       zbiórkach publicznych,

3.       cudzoziemcach.