Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz GminySEKRETARZ GMINY

mgr Teresa Bleczyc

tel/fax (094) 351 25 03
e-mail: sekretarz@goscino.com.pl
--------------------------------------------------------------------------------

Sekretarz Gminy wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza oraz zapewnia: 

1)  sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a w szczególności:

a) organizację pracy w Urzędzie,

b) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,

c) przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego,

d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,

e) jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,

2)     prawidłową organizację pracy biurowej w urzędzie, a w szczególności:

   a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
   b) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,
   c) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie,

3)    przestrzeganie zasad ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu,

4)    prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

   a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych  pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
   b) prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
   c) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
   d) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

5)    wykonywanie zadań związanych z referendum i wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego oraz Burmistrza, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,

6)    wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.