Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz GminySEKRETARZ GMINY

mgr Teresa Bleczyc

tel/fax (094) 351 25 03
e-mail: sekretarz@goscino.com.pl
--------------------------------------------------------------------------------

Sekretarz Gminy wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza oraz zapewnia: 

1)  sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a w szczególności:

a) organizację pracy w Urzędzie,

b) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,

c) przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego,

d) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,

e) jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,

2)     prawidłową organizację pracy biurowej w urzędzie, a w szczególności:

   a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
   b) prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,
   c) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie,

3)    przestrzeganie zasad ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu,

4)    prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

   a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych  pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
   b) prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
   c) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
   d) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

5)    wykonywanie zadań związanych z referendum i wyborami do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego oraz Burmistrza, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów,

6)    wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.