Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gościna - zakres obowiązkówBURMISTRZ GOŚCINA

mgr inż. Marian Sieradzki

tel/fax (094) 351 25 03
e-mail: goscino@goscino.com.pl
 

--------------------------------------------------------------------------------

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 
reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz;
prowadzenie bieżących spraw Gminy;
podejmowanie  czynności  w  sprawach  z  zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań;
udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych, o ile Statut Gminy  nie stanowi inaczej;
czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej, w indywidualnych sprawach,
upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.