Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gościna - zakres obowiązkówBURMISTRZ GOŚCINA

mgr inż. Marian Sieradzki

tel/fax (094) 351 25 03
e-mail: goscino@goscino.com.pl
 

--------------------------------------------------------------------------------

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 
reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz;
prowadzenie bieżących spraw Gminy;
podejmowanie  czynności  w  sprawach  z  zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;
zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań;
udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych, o ile Statut Gminy  nie stanowi inaczej;
czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej, w indywidualnych sprawach,
upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;
wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.