Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA GOŚCINO
IV Dywizji Wojska Polskiego 58
78-120 GOŚCINO
Tel. (prefix) 0-94 351 25 03
Fax.(prefix) 0-94 351 25 03

sekretariat@goscino.com.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
adres skrytki na platformie e-puap: /gminagoscino/skrytka

www.epuap.gov.pl

 
NIP: 671-171-01-76
REGON: 330920676


Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze


UWAGA! Zmiana siedziby Referatu
ds. Gospodarki Odpadami Komunalnym
iZAPYTANIA OFERTOWE


Rada Miejska w Gościnie
Portal Mieszkańca


OGŁOSZENIE
Informacja o ograniczeniu dostępności
Urzędu Miejskiego w Gościnie

Szanowni Państwo, na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów (Dz.U. 2020 poz. 697) w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że do odwołania obowiązuje ograniczenie dostępu do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gościnie dla interesantów.
Podania, wnioski, pisma, zapytania oraz dokumentację w sprawach należy przesyłać drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) »»»


Informacje i ostrzeżenia o epidemii koronawirusa


Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego »»»


 


Szanowni Mieszkańcy Gościna,

informujemy, że od dnia 1 czerwca 2019r. na terenie sołectwa Gościno nie funkcjonuje instytucja inkasenta.
Podatek od nieruchomości oraz opłaty za odpady komunalne należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gościnie lub w kasie pomorskiego Banku Spółdzielczego w Gościnie.UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, KOMUNIKATY PREZESA GUS W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO NA 2021 ROK »»»


Burmistrz Gościna informuje,
że z dniem 1 lutego 2018 r. Referat Planowania i Finansów
(pokoje nr 13, 14 i 15) pracuje w następujących godzinach:

od wtorku do piątku: od 7:00 do 15:00
poniedziałek: dzień bez interesanta (dzień wewnętrzny Referatu)


Gościno, dnia 07.08.2017 r.

znak: BFE 042

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno na lata 2017-2023 »»»


UWAGA!!!
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca u Sołtysów poszczególnych sołectw, w kasie Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Gościnie lub na indywidualny nr konta bankowego.

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać adres nieruchomości za którą dokonujemy opłatę, nazwisko osoby na którą wypełniana była deklaracja, numer konta księgowego oraz opłata za odpady za miesiąc/miesiące za które dokonujemy płatności na nadany indywidualny numer rachunku bankowego.


Należności z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacać
na konto nr 98 8581 1030 5273 1202 0011 5000   PBS Gościno


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat należy wpłacać na nadany indywidualny numer rachunku bankowego.


 


Gościno, dnia 13.10.2015 r.

Burmistrz Gminy Gościno informuje, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r Prawo   o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r poz. 1485) zamiar zorganizowania zgromadzenia, na terenie Gminy Gościno organizator zgromadzenia składa poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie:
telefon – 091 43 03 342, fax – 091 43 38 522,
poczta elektroniczna – wczk@szczecin.uw.gov.pl


TWÓJ DOWÓD OSOBISTY MÓGŁ STRACIĆ WAŻNOŚĆ !

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie »»»


ZMIANY W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO

Dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.: »»»