Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE - OŚR.6220.5.2022

Gościno, dnia 01.07.2022 r.

OŚR.6220.5.2022

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.);

podaje się do publicznej wiadomości informację, o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 54 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanej w obrębie Miasto Gościno, gmina Gościno wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane, działki pod drogi wewnętrzne, działki ewid. nr 875/136, 478/2, 873/1, 874.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora Mariana Araszewskiego zam. Ząbrowo 30B, 78-120 Gościno.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gościna.

Postępowanie prowadzone jest w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu, a także Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gościnie.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Burmistrz Gościna jest właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków. Uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gościna w toku ww. postępowania.
Zgodnie z art. 35 Ustawy ooś, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

OBWIESZCZENIE

444 KBPobierzPodgląd pliku