Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Gościno, dnia 20.06.2022 r.

OŚR.6220.22.2021

Informacja
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 30.03.2021 r. wydana została decyzja znak: OŚR.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Wykonaniu urządzenia do poboru czwartorzędowych plejstoceńskich wód podziemnych na działce nr ewidencyjny 820/1 w miejscowości Jarogniew, gmina Gościno, powiat kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie".

Decyzja ta została wydana na wniosek Inwestora Rafała Kolikow zam. Ul. Bulwar Szymańskiego 6, 78-100 Kołobrzeg.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w ustawie ooś, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie (poniedziałek - piątek w godz. 700 -1500) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 943513385.
Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Gościna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Obwieszczenie

498 KBPobierzPodgląd pliku