Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

BURMISTRZ GOŚCINA
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Żłobka Miejskiego „ Akademia Malucha” w Gościnie

I.    Nazwa i adres instytucji: Żłobek Miejski „Akademia Malucha” w Gościnie;   ul. Rubinowa 7; 78-120  Gościno.

II.    Stanowisko: Dyrektor Żłobka (3/4 etat),
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia poniższe warunki oraz przedłoży pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Żłobka w Gościnie.

III.    Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo; co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.
 • posiadane kwalifikacje: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog  społeczno-wychowawczy, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta pedagogiczny lub
 • ukończone  studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nieposzlakowana opinia.
 • stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku dyrektora żłobka/opiekuna,
 • nie figuruje w bazie  danych  Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • nie został wydany wobec kandydata zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

IV. Wymagania dodatkowe:
1.    znajomość następujących regulacji prawnych:

 • ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • ustawy  o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przepisów  prawa pracy, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków), prawa zamówień publicznych oraz
 • przepisów  wykonawczych do w/w ustaw,

2.    umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, kreatywność.
3.   Staranność, dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, komunikatywność, oraz umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, a także wysoka kultura osobista i biegła znajomość obsługi komputera,
4.    Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m.in.:

 1. organizowanie , koordynowanie i nadzorowanie  wykonywania zadań statutowych i kierowanie  działalnością  żłobka  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników żłobka,
 4. prowadzenie dokumentacji żłobka,
 5. właściwe i zgodne z przepisami prawa dysponowanie  środkami finansowymi,
 6. zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku,
 7. opracowanie planu finansowego żłobka,
 8. przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym CUW,
 9. zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań żłobka oraz z wykonania budżetu,
 10. prowadzenie procesu rekrutacji do żłobka i związanej z tym dokumentacji,
 11. realizacja  zadań w zakresie ustawy o opiece  nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej nad dziećmi,

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Żłobek Miejski „ Akademia Malucha” w Gościnie;
  ul. Rubinowa 7; 78-120  Gościno,
 2. umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu;
 3. dopuszcza się możliwość zatrudnienia uzupełniającego w wymiarze
  1/4 etatu na stanowisku opiekun.
 4. przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku dyrektora
  od dnia 01.08.2022 roku;
 5. praca przy monitorze ekranowym, praca z dziećmi do 3 roku życia.


VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

W Żłobku Miejskim „ Akademia Malucha” w Gościnie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu  wyniósł mniej niż 6%


VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka w Gościnie,
 2. List motywacyjny podpisany przez kandydata,
 3. Życiorys (CV)  z opisem  dotychczasowej pracy zawodowej podpisany przez kandydata,4
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany przez kandydata, (wg wzoru  określonego załącznikiem Nr 1 o naborze),
 5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 6. Kopie dokumentów potwierdzające posiadany staż ( np. świadectwo pracy lub zaświadczenie  z zakładu pracy) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia  i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy  na stanowisku kierowniczym,
 10. Oświadczenie  o niefigurowaniu  w bazie  danych  Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym ( wyłoniony w drodze naboru kandydat przed  nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany  przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy),
 11. Oświadczenie o rękojmi  należytego sprawowania opieki nad dzieckiem,
 12. Oświadczenie, że kandydat  nie jest i nie był pozbawiony  władzy rodzicielskiej oraz  władza rodzicielska nie została mu  zawieszona ani ograniczona,
 13. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie  tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 14. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe ( wyłoniony w drodze naboru  kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany  przedłożyć  zaświadczenie  o niekaralności  wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy),
 15. Oświadczenie, że kandydat  nie był karany zakazem pełnienia  funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 roku  o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.)
 16. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 17. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę  na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie  z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/96/We ( Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1),
 18. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku  gdy kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia  przewidzianego, o którym  mowa  w art.13a ust.2 ustawy  z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych, -   pkt. 7-16 wg wzoru określonego Załącznikiem Nr 2  o naborze

IX Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Gościnie; ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58; 78-120 Gościno w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji  kandydata oraz z dopiskiem
„Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego Akademia Malucha”
w Gościnie " –
w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku do godziny 1400

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu.  Dokumenty aplikacyjne złożone  lub nadesłane  po upływie  wskazanego czasu nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe:

Postępowanie  rekrutacyjne przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Gościna stosownym zarządzeniem.
I etap- wstępna ocena – analiza dokumentów aplikacyjnych, ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II etap- ocena końcowa kandydatów, postępowanie sprawdzające, przeprowadzenie rozmowy  kwalifikacyjnej z kandydatami.
 Kandydaci spełniający wymogi formalne  zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany nr telefonu lub e-mail.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP;  bip.goscino.com.pl  oraz na tablicy  informacyjnej Urzędu Miejskiego w Gościnie.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość  unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Gościno, dn. 15.06.2022 r.

Burmistrz Gościna
Marian SieradzkiZarządzenie - Ogłoszenie

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

36 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenia

14.6 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

14.2 KBPobierzPodgląd pliku