Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE - OŚR.6220.12.2021

Gościno, dnia 13.09.2021 r.

OŚR.6220.12.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),

podaje się do publicznej wiadomości

informację, o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie zakładu kosmetyki samochodowej” na działce o nr ewid. 267/3, obręb Miasto Gościno, gmina Gościno.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gościna.

Postępowanie prowadzone jest w porozumieniu z RDOŚ w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu, a także PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gościnie.
Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie do dnia 13 października 2021r. od daty ogłoszenia.
Burmistrz Gościna jest właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków. Uwagi mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


OBWIESZCZENIE

415 KBPobierzPodgląd pliku