Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno, dnia 29 lipca 2021r.

CP.B.6733.010.2021

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

Burmistrz Gościna

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 lipca 2021r. wydana została decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego „PLZP51_F” składającego się z radioliniowej anteny satelitarnej o średnicy 2,4m posadowionej na fundamencie oraz sprzętu zasilająco – sterującego i ramy, działka nr 601/2, obręb Miasto Gościno, Gościno (miasto).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Gościna w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
    Ze względu na wprowadzony stan epidemii i wprowadzone ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Gościnie informacje udzielane są drogą telefoniczną i mailową.
    Wnioski i zastrzeżenia można składać mailowo na adres budownictwo@goscino.com.pl

OBWIESZCZENIE

368 KBPobierzPodgląd pliku