Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 143/2021 Burmistrza Gościna z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów  składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas  pierwszych  publicznych szkół podstawowych,  dla których Gmina Gościno  jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt  1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020 poz. 910  ze zm.) Burmistrz  Gościna zarządza, co następuje:

§1.1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas     pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych  i klas pierwszych  szkół  podstawowych  na rok szkolny 2021/2022 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr XXXVI/211/17 Rady Miejskiej w Gościnie  z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia   kryteriów drugiego etapu postępowania  rekrutacyjnego do placówek  oświatowych prowadzonych przez Gminę Gościno na stronie internetowej bip.goscino.com   w zakładce  "Uchwały Rady Miejskiej"

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gościnie  oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki


Zarządzenie - czytaj całość

1.1 MBPobierzPodgląd pliku