Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKAT


XXI Sesja Rady Miejskiej w Gościnie


Data: 2020-09-22, godzina 12:00

Miejsce obrad: Centrum Kultury i Książki w Gościnie, ul. Matejki 2

Porządek:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Gościnie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 (druk nr 168).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata5.2020 - 2027 (druk nr 169).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 170).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na skutek wyłączenia z użytkowania na terenie gminy Gościno (druk nr 171).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gościno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wierzbka Dolna (druk nr 172).
 9. Informacja Burmistrza Gościna z wykonania budżetu Gminy Gościno za I półrocze 2020 roku.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Gościna o pracy w okresie międzysesyjnym.
 11. Dyskusja i wolne informacje.
 12. Zakończenie sesji.

System Rada dla Mieszkańców - Gościno

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Koleśnikow