Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 113/2020 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 31 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2020
BURMISTRZA GOŚCINA
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gościno
do placówek oświatowych

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.poz.713), oraz art.39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r.poz.910) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się Regulamin dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu do placówek oświatowych dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gościno objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym, obowiązkiem nauki, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki


ZARZĄDZENIE NR 113/2020 BURMISTRZA GOŚCINA z dnia 31 sierpnia 2020 r.

227 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 113/2020

770 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

215 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

242 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

264 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu dopełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa związanym z zapewnieniem dowozu

23 KBPobierzPodgląd pliku