Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE
KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
"PROMYK" W GOŚCINIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

(w zależności od posiadanego wykształcenia) - INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ/TERAPEUTA, ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
- 1 ETAT

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 66, 78-120 Gościno

II. STANOWISKO PRACY:
Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta, Asystent osoby niepełnosprawnej (w zależności od posiadanego wykształcenia)

III. WYMAGANIA KONIECZNE:
a) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika lub wykształcenie średnie - ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy lub asystent osoby niepełnosprawnej albo ukończona szkoła policealna odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
b) znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
c) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) obywatelstwo polskie,
e) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
h) nieposzlakowana opinia.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,
b) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu,
c) umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia,
d) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
e) wysoka kultura osobista, odporność na stres,
f) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu.

V. ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:
a) organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w pracowni,
b) praca w zespole wspierająco-aktywizującym i realizowanie jego ustaleń,
c) planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,
d) prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,
e) monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
f) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
g) czynny udział podległej pracowni w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje,
h) towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,
i) wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem,
j) pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów

VI. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony,
b) miejsce pracy – Środowiskowy Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie
c) stanowisko pracy – praca w systemie jednozmianowym, 40 – godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy,

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Kwestionariusz osobowy
2) Własnoręcznie podpisane CV (curriculum vitae)
3) Własnoręcznie podpisany list motywacyjny
4) Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
5) Oświadczenie o niekaralności
6) Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych
8) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach).
9) Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy, a w przypadku trwania zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy).
10) Własnoręcznie podpisany kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
11) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
12) Oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku terapeuta/instruktor terapii zajęciowej, asystent osoby niepełnosprawnej.
13) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
14) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

UWAGA: przedłożone dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 17 sierpnia 2020 r.
u Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie przy ul. IV. Dywizji Wojska Polskiego 66  (pok. 11) lub przesłać pocztą na adres: Środowiskowy  Dom Samopomocy "Promyk" w Gościnie, ul. IV. Dywizji Wojska Polskiego 66, 78-120 Gościno    w zamkniętej    kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W ŚDS "PROMYK" W GOŚCINIE" (w przypadku wysłania dokumentów decyduje data doręczenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gościnie). Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

IX. INNE INFORMACJE
Osoby, które spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomione  telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie (bip.goscino.com.pl ) oraz na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk" w Gościnie (www.sds-goscino.pl ).

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyk"
w Gościnie
mgr Anna Salawa

Życiorys zawodowy z opisem przebiegu praktyk zawodowych – kwestionariusz osobowy

36 KBPobierz

Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

20 KBPobierz

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

21 KBPobierz

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych

13.2 KBPobierz