Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 540140934-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.

Ogłoszenie nr 540140934-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 567804-N-2020
Data: 29/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gościno, Krajowy numer identyfikacyjny 53488800000000, ul. ul. IV Dywizji WP  58, 78-120  Gościno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 513 382, e-mail teresa.bleczyc@goscino.com.pl , faks 943 513 378.
Adres strony internetowej (url): http://bip.goscino.com.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA

Punkt: IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

W ogłoszeniu jest: 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania: B/DOKUMENTACJA - Mickiewicza/2020
W ogłoszeniu powinno być: 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania: B/DOKUMENTACJA - droga Robuń/2020