Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno, dnia 15 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wierzbka Dolna.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr 111/10/18 z dnia 7 grudnia 2018 r., oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.)

zawiadamiam

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wierzbka Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31.07.2020 r. do 24.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, pokój nr 12 w godz. od 1000 do 1400. Przedmiotem zmiany studium jest określenie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy w obrębie ewidencyjnym Wierzbka Dolna oraz zmian w przeznaczeniu terenów a także dokonanie ustaleń wymienionych w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie o godz. 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Burmistrza Gościna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020 r.

Za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 346, z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gościna.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

OBWIESZCZENIE

1.0 MBPobierz

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŚCINO, dla obszaru położonego W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM WIERZBKA DOLNA (WSKAZANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN

1.4 MBPobierz

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŚCINO - ZMIANA STUDIUM – 2020 r. (ujednolicony tekst)

2.7 MBPobierz

OŚWIADCZENIE KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM AUTORÓW PROGNOZY OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

352 KBPobierz

Załącznik Nr 2 - mapa

6.8 MBPobierz