Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - SZ.ZUZ.2.4210.180.2020.MR

Koszalin, dnia 18.06.2020r.

SZ.ZUZ.2.4210.180.2020.MR

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 401 ust. 4, art. 407 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 tj.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Marii Caban - Pracownia Projektowa ARANEA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, działającej na rzecz i w imieniu ASTA - NET S.A. z siedzibą w Pile, postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące telekomunikacyjnej linii kablowej(kabla światłowodowego), w rurze osłonowej RHDPE 75 mm, metodą przewiertu sterowanego, pod dnem rzeki Gościnka w km 5+968 na działce nr 8/1 obręb 0070 Myślino, gmina Gościno.

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie, z siedzibą ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 211 w godzinach 8.00 - 16.00. Sprawę prowadzi Pani Małgorzata Rybicka telefon 882 036 301.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

ZAWIADOMIENIE

412 KBPobierz