Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA RACHMISTRZA TERENOWEGO
W GMINIE GOŚCINO W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2020 R.
Burmistrz Gościna – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Gościno
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020).

Na podstawie art. 19, ust. 1, pkt. 4 oraz art. 20, ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Gościno, w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Gościno i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gościno.

Informacja dotycząca naboru zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

  1. Być pełnoletnim;
  2. Być zamieszkałym na terenie Gminy Gościno;
  3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
  4. Posługiwać się  językiem polskim w mowie i piśmie;
  5. Nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnieniu wymagania o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 
Ważne informacje dla składających oferty:

1. Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Gminy Gościno wynosi 1.
2. Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Prawdopodobny termin szkolenia to okres od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju. W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.
3. Szkolenie obejmuje przekazanie informacji o:
      a) statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
      b) zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
      c) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

1. Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
2. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają od Urzędu Miejskiego informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.
4. Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
5. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:
a)       37 zł. brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego;
b)      20 zł. brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;
 
UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatem, który uzyska najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.
 
Oferta na rachmistrza terenowego winna zawierać:
1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, w tym: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub adres uczelni w przypadku studentów – wzór zgłoszenia stanowi zał. nr 1.
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (dokument ma być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez kandydata).
3. Oświadczenie o niekaralności – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3.
5. Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4.
6. Oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie – wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 5.
 
Składanie ofert:

1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Gościnie (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu przesyłki na dziennik podawczy) na adres: Urząd Miejski w Gościnie; 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58.
2.  Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.
3. Oferta musi zostać złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na rachmistrza terenowego –  Spis Rolny 2020”.
4. Dokumenty które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w pkt. 2 lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na adres nadawcy, w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
5. Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku”.  
6. Dodatkowych informacji udziela Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego Dorota Jabłońska– tel. 94 3513375.

Ogłoszenie

97 KBPobierz

zał. nr 1 - wzór zgłoszenia

15.0 KBPobierz

zał. nr 2 - wzór wzór oświadczenia o niekaralności

14.6 KBPobierz

zał. nr 3 - wzór oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie

15.3 KBPobierz

zał. nr 4 - wzór oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych

13.4 KBPobierz

zał. nr 5 - wzór oświadczenie o posługiwaniu się językiem polskim w mowie i piśmie

12.9 KBPobierz