Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

     Gościno, 2020-05-28

Zamawiający:
Gmina Gościno

ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/BRYLANTOWA - GOŚCINO/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Brylantowa i części ul. Kościuszki w m. Gościno;" zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020, dotyczące umowy nr 32/2020/A/27 z dnia 08 maja 2020r.

numer ogłoszenia: 541043 - N - 2020 z dnia 18.05.2020r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie prowadzone pod nr post.: B/BRYLANTOWA - GOŚCINO/2020

PYTANIA z dnia 20.05.2020r.

PYTANIE 1:
Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym miejsc wbudowania krawężników, obrzeży i kostek z odzysku (poz. 35, 39, 40 w przedmiarze robót drogowych).
Odpowiedź:
Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i zakłada procentowy odzysk materiałów z odzysku. Materiał uzyskany z przebudowy

Pytanie nr 2 i 3:
Prosimy o wskazanie konstrukcji wykonania cieku przykrawężnikowego.
Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze robót wykonania konstrukcji cieku przykrawężnikowego.
Odpowiedź
:
Z uwagi na 5m szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej zaleca się rezygnację z wykonania cieków przykrawężnikowych h=1cm (zmiana nieistotna). Proszę o potraktowanie wykazanego cieku w przekroju konstrukcyjnym jako błąd rysunkowy.

Pytanie nr 4:
Prosimy o wskazanie rodzaju słupów oświetleniowych przeznaczonych do realizacji.
Odpowiedź:
Rodzaj słupów - zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5:
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu drogi, dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe. W przedmiarze i specyfikacji technicznej wskazano KR1-2, natomiast w opisie technicznym, pkt.4.2 przyjęto dla jezdni parametr KR3, choć zaproponowana w pkt.4.3 konstrukcja jest typową konstrukcją dla KR-2. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź:
W opisie technicznym (pkt 4.2) nastąpił błąd. Projekt zakłada konstrukcję dla KR-2.

Pytanie nr 6:
Dotyczy DR.05.04. W pkt.1.1 wskazano wykonanie warstwy ścieralnej koloru czerwonego, co nie znajduje potwierdzenia w pozostałej części dokumentacji. Prosimy o doprecyzowanie koloru mieszanki.
Odpowiedź:
Kolorystyka planowanych nawierzchni utwardzonych - kolor naturalny masy asfaltowej (czarny).

Pytanie  nr 7:
Dotyczy DR.05.03, DR.05.04.Specyfikacje opracowano w oparciu o wycofaną normę PN-S-96 025. Prosimy o potwierdzenie , że należy stosować się do aktualnych wytycznych technicznych WT1, WT2-2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
Odpowiedź:
Zamawiający  potwierdza zastosowanie się do aktualnych wytycznych technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Pytanie nr 8:
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca rodzaju mieszanki, jaką należy zastosować na warstwę wiążącą. W SST przywołuje się mieszankę AC 11 W natomiast w opisie zadania podaje się mieszankę AC 16 W. Wnosimy o doprecyzowanie rodzaju mieszanki jaką należy zastosować na warstwę wiążącą.
Odpowiedź:
Należy zastosować warstwę wiążącą z mieszanki AC 16W dla KR-1 i KR-2. (lepiszcze)

Pytanie nr 9:
Dotyczy DR-05-03, D-05.04 W SST do warstwy wiążącej wskazano asfalt D50 oraz do warstwy ścieralnej asfalty D50, D70, D100, DE80 wg. błędnie przywołanej normy PN-EN 12597:2003, która ma status normy wycofanej. Podane asfalty nie są produkowane przez rafinerie. Wnosimy o potwierdzenie, że należy zastosować asfalty do projektowanych mieszanek zgodne z normami PN-EN 12591, PN-EN 14023 i WT-2 2014.
Odpowiedź:
Należy zastosować mieszanki bitumiczne zgodnie z wytycznymi technicznymi Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Pytanie nr 10:
W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca rodzaju mieszanki, jaką należy zastosować na warstwę ścieralną. W przedmiarze robót mamy mieszankę AC 11 S natomiast w opisie zadania przywołano mieszankę AC 8 S. Wnosimy o doprecyzowanie rodzaju mieszanki, jaką należy zastosować na warstwę ścieralną, jednocześnie rekomendujemy zastosowanie mieszanki AC 11 S. Zastosowanie mieszanki o grubszym szkielecie AC 11 S zapewni większą odporność na deformacje trwałe jednocześnie pozwoli wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
Odpowiedź:
Należy zastosować z mieszanki AC 11S dla KR-1 i KR-2.

PYTANIA z dnia 27.05. 2020r.

Pytanie nr 1:
Dotyczy konstrukcji jezdni warstwa wiążąca wg projektu to AC16W o gr.8cm, wg SST AC11W o gr.4. Jaki beton asfaltowy należy zastosować?
Odpowiedź:
Należy zastosować warstwę wiążącą AC 16W gr. 8cm.

Pytanie nr 2:
Wg projektu i SIWZ należy ułożyć 4cm warstwy ściernej z AC8S, wg. SST jest to AC8S kolor czerwony gr.3 cm, w przedmiarze jest zapis AC11S gr 4cm. Którą warstwę należy uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź:
Należy zastosować warstwę wiążącą AC 11S gr. 4cm.

Pytanie nr 3:
Dotyczy poz. A4 i A5 proszę o potwierdzenie, że należy ułożyć rury pcv, a nie rury arot dwudzielne.
Odpowiedź:
Należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie rurami arot dwudzielnymi.

Pytanie nr 4:
Czy w regulacji pionowej studzienek należy uwzględnić koszt zakupu nowych włazów, poz. A.2.?
Odpowiedź:
Projekt nie przewiduje wymiany włazów (ew. wymiana przy złym stanie technicznym).

Pytanie nr 5:
Czy oprócz rozbiórki nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych należy rozebrać podbudowę? Jeżeli tak to proszę podać grubość i jej rodzaj.
Odpowiedź:
W dokumentacji przyjęto że podbudowę stanowi pospółka. Jej usunięcie i wywóz uwzględniono w robotach ziemnych.

Pytanie nr 6:
Proszę o udostępnienie tabeli robót ziemnych i rozbiórkowych.
Odpowiedź:
Tabela stanowi załącznik pn. Tabela 1

Pytanie nr 7:
Czy ilość podbudowy z gruntocementu poz. E.2 to 1.409,91 m² czy 1.478,07 m² wg opisu SIWZ?
Odpowiedź:
Projekt zakłada podbudowę z gruntocementu o pow. 1 409,91m² i taką wartość należy przyjąć.

Pytanie nr 8:
Gdzie należy ułożyć kostkę z odzysku poz. G.1 w ilości 298,8 m²?
Odpowiedź:
Kostkę z odzysku należy ułożyć przy przebudowie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Szafirową. 

Pytanie nr 9:
Czy w poz. G.2 należy uwzględnić podział na kostkę szarą w ilości 913,55 m²?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 10:
Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać humusowania tylko obsianie trawą poboczy i skarp.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że nie należy wykonać humusowania.

Pytanie nr 11:
W projekcie nie jest podany typ rury kablowej tylko jej przekrój RO 125/108. Są dwa typy rur gładka i karbowana dwuwarstwowa, proszę wyjaśnić jaką rurę zastosować?
Odpowiedź:
Należy zastosować rury wewnątrz gładkie.


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki


WYJAŚNIENIE treści SIWZ

0.9 MBPobierz

Tabela 1

591 KBPobierz