Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

     Gościno, 2020-05-21

Zamawiający:
Gmina Gościno

ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/BRYLANTOWA - GOŚCINO/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Brylantowa i części ul. Kościuszki w m. Gościno;" zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020, dotyczące umowy nr 32/2020/A/27 z dnia 08 maja 2020r.

numer ogłoszenia: 541043 - N - 2020 z dnia 18.05.2020r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie prowadzone pod nr post.: B/BRYLANTOWA - GOŚCINO/2020

PYTANIA z dnia 20.05.2020r.

PYTANIE 1:
Jak Zamawiający interpretuje POMOC Przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny? 
PYTANIE 2:
W jakim zakresie Przedmiaru NALEŻY traktować go jako pomocniczy?
PYTANIE 3:
W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?
PYTANIE 4:
W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?
PYTANIE 5:
Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?
Odpowiedź na pytania 1,2,3,4 i 5:

Zgodnie z zapisami SIWZ cena złożonej oferty będzie miała charakter ceny ryczałtowej.
Natomiast zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a treść rozporządzenia z dnia 2 września 2004 roku Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego określa zakres i formę dokumentacji projektowej oraz STWiOR.
Zatem Wykonawca w oparciu o wyżej wskazane dokumenty winien dokonać wyceny przedmiotu zamówienia; ewentualne nieścisłości - gdyby wystąpiły - należy każdorazowo wyjaśniać w drodze zapytań zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca w otrzymanych przez Zamawiającego przedmiarach robót ma zaniżone ilości w stosunku do załączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji projektowej, to będzie on zobowiązany do wykonania wszystkich robót wymienionych we wszystkich w/w projektach bez dodatkowego wynagrodzenia.

Pytanie nr 6:
Czy stosownie do art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

Pytanie nr 7:
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszej postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania oferty, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku gdy są wymagane)?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8:
W związku z nadzwyczajną sytuacją wywołaną korona wirusem istnieje możliwość utrudnień w podpisywaniu i przesyłaniu dokumentów gwarancyjnych w formie papierowej. Instytucje coraz częściej zaczynają pracować zdalnie, więc może się zdarzyć, że gwarancja/aneks nie zostaną wystawione w odpowiednim czasie.
Dlatego też prosimy o informację, czy istnieje możliwość przesłania gwarancji/aneksu w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie sposobu przesłania takich dokumentów (platforma lub e-mail). Prosimy również o zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie, która będzie dostępna dla wszystkich oferentów.
Odpowiedź:
Zamawiający, na potrzeby niniejszego postępowania, w związku z trwającą sytuacją nadzwyczajną wywołaną pandemią koronawirusa wyraża zgodę na przesłanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających wniesienie wymaganego wadium jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.
Dokument gwarancyjny należy przesłać na adres ePUAP zamawiającego:
adres skrytki na platformie e-puap: /gminagoscino/skrytka

Zamawiający informuje, że działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy Pzp, w wyniku zapytania skierowanego do zamawiającego, wprowadza następujące zamiany do treści SIWZ dotyczące sposobu przygotowania oferty:
- w rozdziale X SIWZ "Opis sposobu przygotowania oferty" w punkcie 3, po podpunkcie 3) dodaje się podpunkt 4) w brzemieniu:
"4) w związku z trwającą sytuacją nadzwyczajną wywołaną pandemią koronawirusa wyraża sie zgodę na przesłanie w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających wniesienie wymaganego wadium jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu. Dokument gwarancyjny należy przesłać na adres ePUAP zamawiającego: adres skrytki na platformie e-puap: /gminagoscino/skrytka


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki