Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o ograniczeniu dostępności Urzędu Miejskiego w Gościnie

OGŁOSZENIE
Informacja o ograniczeniu dostępności Urzędu Miejskiego w Gościnie

Szanowni Państwo, na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów (Dz.U. 2020 poz. 697) w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że do odwołania obowiązuje ograniczenie dostępu do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gościnie dla interesantów.
Podania, wnioski, pisma, zapytania oraz dokumentację w sprawach należy przesyłać drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
W razie niemożliwości dostarczenia dokumentów w sposób określony wyżej, można je składać do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej na zewnątrz przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Gościnie.
W wyjątkowych sytuacjach korespondencja może być składana w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gościnie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  terminu (dzień i godzina) z pracownikiem sekretariatu pod numerem telefonu: 94 3512503.
Kontakt osobisty z pozostałymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Gościnie możliwy jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu termin wizyty z pracownikiem Urzędu.
Ograniczenia nie dotyczą spraw z zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności spraw z zakresu:
    1) rejestracji stanu cywilnego;
    2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
    3) działalności gospodarczej;
    4) świadczenia usług komunalnych;
    5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczących:
    a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471)
    b) decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót  na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  ( Dz. U. 2020 poz. 470)
    c) decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń  na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  ( Dz. U. 2020 poz. 470)
    6) ochrony środowiska, w tym dotyczących:
    a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471)
    b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
W w/w sprawach Urząd będzie przyjmował interesantów w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gościnie będą udzielać informacji na temat realizowanych spraw tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.
Korespondencja wychodząca nie będzie wydawana w siedzibie Urzędu, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny lub wskazany kanał elektroniczny.
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich zachęcamy do kontaktu telefonicznego i e-mailowego – wszelkie numery telefonów i adresy e-mail dostępne są na stronach bip.goscino.pl

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki