Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Gościno, dnia 20 marca 2020r.

CP.B.6733.002.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 6, 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pózn. zm.)
Burmistrz Gościna zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2020r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

budowę gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 de 63 mm wraz z uzbrojeniem podziemnym na działkach nr 866/4, 120/15, 453, 469/2, 477/5, 1091, 1092, 1093, obręb Miasto Gościno, Gościno (miasto).

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii i wprowadzone ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Gościnie informacje udzielane są drogą telefoniczną i mailową.
Wnioski i zastrzeżenia można składać mailowo na adres
budownictwo@goscino.com.pl w terminie 14 dni od dnia podania w/w obwieszczenia do publicznej wiadomości.

OBWIESZCZENIE

31 KBPobierz