Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Gościna z dnia 16 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Burmistrz Gościna zarządza, co następuje:

§1.1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawkowych dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gościno jest organem prowadzącym, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w' szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria poprzez zamieszczenie informacji o uchwale Nr XXXVI/211/17 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gościno na stronie internetowej bip.goscino.com  w zakładce "Uchwały Rady Miejskiej"

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gościno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gościnie oraz w7 Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie.

Burmistrz
Marian Sieradzki


Zarządzenie - czytaj całość

1.1 MBPobierzPodgląd pliku