Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - SZ.ZUZ.2.421.453.2019.EK

Koszalin, dn. 07.01.2020r.

SZ.ZUZ.2.421.453.2019.EK

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm..) w związku z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 401 ust. 1 i 4, art. 407 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek spółki Energa OZE S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wody o głębokości 17,00 m, wydajności Q = 0,2 m3/h w oparciu o otwór studzienny Nr 1 na terenie stacji elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej Myślino dz. nr 1/4, obręb Myślino gm. Gościno oraz szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych na potrzeby socjalno - bytowe dla pracowników GPZ Myślino.

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą ul. Zwycięstwa 111, 75-601 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w godzinach 7.30- 15.30.

Sprawę prowadzi Pani Edyta Kubiak, telefon 882-036-301.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

ZAWIADOMIENIE

46 KBPobierz